Regel uw echtscheiding

snel en efficiënt online

Nu aanvragen

Werkwijze

Echtscheiding online

Stap 1

In overeenstemming met uw huwelijkspartner neemt u contact op met ons kantoor en meld u zich aan voor de online echtscheiding. U ontvangt vervolgens per post of per mail een intakeformulier. Indien gewenst is het eveneens mogelijk een afspraak te maken voor een telefonische intake. 

Ouderschapsplan voor minderjarige kinderen

Indien er sprake is van minderjarige kinderen die bij de echtscheidingsprocedure zijn betrokken, zullen wij u een model ouderschapsplan toezenden. Samen met uw huwelijkspartner bespreekt u het ouderschapsplan en komt deze overeen. Indien u hier niet samen uitkomt en hier advies en bemiddeling in wenst kunnen wij u met het overeenkomen van het ouderschapsplan begeleiden en adviseren. Dit advies valt echter niet onder het vaste tarief van de procedure echtscheiding online. De tijdsbesteding aan de begeleiding en het advies wordt bij u in rekening gebracht tegen een gereduceerd uurtarief ten bedrage van € 150,00 per uur exclusief btw.

Het convenant bij de echtscheiding online procedure variant 2

Indien u gekozen heeft voor de echtscheiding online procedure variant 2 wordt het convenant aan u toegezonden. Samen met uw huwelijkspartner bespreekt u het convenant en zorgt u dat deze in gezamenlijk overleg overeen gekomen wordt. Indien u hier niet samen uitkomt en hier advies en bemiddeling in wenst kunnen wij u tijdens het overeenkomen van het convenant begeleiden en adviseren. Dit advies valt echter niet onder het vaste tarief van de procedure echtscheiding online. De tijdsbesteding aan de begeleiding en het advies wordt bij u in rekening gebracht tegen een gereduceerd uurtarief ten bedrage van € 150,00 per uur exclusief btw.

Kinderalimentatie

In het ouderschapsplan legt u afspraken neer over de hoogte van de kinderalimentatie. U kunt hiervoor zelf een bedrag overeenkomen. Door het opmaken van een behoeftelijst waarin u alle kosten van de kinderen opneemt kunt u de behoefte bepalen. Vervolgens maakt u een vergelijking van uw inkomsten en uitgaven van de beide partners. Naar evenredigheid draagt u beide bij in de kosten van de kinderen. U kunt er echter ook voor kiezen om door ons advocatenkantoor in Rotterdam een berekening op te laten maken welke aan de wettelijke maatstaven voldoet.

Indien u kiest om door ons kantoor een behoeftebepaling en een draagkrachtberekening op te laten maken voor het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie. Wij zullen u informeren over de stukken welke u hiervoor dient aan te leveren teneinde een draagkrachtberekening op te maken. Met behoeftebepaling zal door ons kantoor voor u opgemaakt worden tegen het tarief van € 250,00 inclusief btw. Het vaste tarief voor het opmaken van de draagkrachtberekening wordt u helaas niet aangeboden als één of beide huwelijkspartners inkomsten heeft uit eigen onderneming. Het opmaken van een draagkrachtberekening wordt u alsdan aangeboden tegen een gereduceerd uurtarief ten bedrage van € 150,00 per uur inclusief BTW.

Partneralimentatie bij de echtscheiding online variant 2

In het convenant legt u afspraken neer betreffende de hoogte van de partneralimentatie. Indien er bij beide partners geen behoefte is aan partneralimentatie of als er geen draagkracht is voor het voldoen van partneralimentatie, kunt u in het convenant afzien van de partneralimentatie. Indien er wel behoefte is aan partneralimentatie dient u hier de hoogte van te bepalen. Om de hoogte te bepalen dient u er bij het bepalen van de hoogte van uit te gaan dat u beiden na de echtscheiding een evenredig bedrag te besteden moet hebben volgens de wettelijke maatstaven. U kunt er echter ook voor kiezen om door ons kantoor een berekening op te laten maken welke aan de wettelijke maatstaven voldoet.

Als u ervoor kiest om door ons advocatenkantoor in Rotterdam een behoeftebepaling en een draagkrachtberekening op te laten maken voor het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie, laten wij u weten welke stukken u hiervoor dient aan te leveren. Een draagkrachtberekening met behoeftebepaling zal door ons kantoor voor u opgemaakt worden tegen het tarief van € 250,00 inclusief btw.

Indien u al heeft gekozen voor het opmaken van een draagkrachtberekening voor de kinderalimentatie, wordt de draagkrachtberekening opgemaakt voor een meerprijs ad € 50,00 inclusief btw. Het vaste tarief voor het opmaken van de draagkrachtberekening wordt u helaas niet aangeboden indien één of beide huwelijkspartners inkomsten heeft uit eigen onderneming. Het opmaken van een draagkrachtberekening wordt u alsdan aangeboden tegen een gereduceerd uurtarief ten bedrage van € 150,00 per uur inclusief btw. .

Stap 2

Nadat door ons kantoor de intakeformulieren zijn ontvangen dan wel nadat een telefonische intake heeft plaatsgevonden en de toegezonden factuur is voldaan, zal er een afspraak worden ingepland bij ons op kantoor. 

Stap 3

U komt eenmalig gezamenlijk of apart op een afspraak bij ons advocatenkantoor in Rotterdam bij mevrouw mr. N. Schuerman. Tijdens de afspraak dient u zichzelf identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Van het legitimatiebewijs zal een kopie worden gemaakt. Indien u vragen heeft betreffende de procedure zullen deze door mevrouw mr. N. Schuerman worden beantwoord.

Daarnaast wordt u gevraagd onderstaande stukken aan te leveren indien wij deze nog niet van u hebben ontvangen:

  • GBA uittreksel met vermelding nationaliteit;
  • Huwelijksakte.

Als er sprake is van minderjarige kinderen bij de echtscheiding zijn de volgende stukken ook nodig:

  • Geboorteakte minderjarige kinderen;
  • Ouderschapsplan door beide huwelijkspartners ondertekend.

De akten en uittreksels dient u origineel aan te leveren en deze dienen niet ouder dan 2 maanden te zijn op het moment van aanleveren. Indien u wenst dat ons advocatenkantoor de bovengenoemde stukken voor u opvraagt dient u dit aan te geven in het intakeformulier. De stukken worden door ons kantoor opgevraagd tegen een tarief ad € 15,00 per akte/uittreksel.

U dient voorafgaand aan de afspraak te zorgen voor de voldoening van de volledige kosten van de online echtscheidingsprocedure inclusief de griffierechten en eventuele bijkomende kosten.

Let op! Indien de echtscheidingsprocedure door u tussentijds wordt beëindigd heeft u geen recht op restitutie van de kosten m.u.v. de griffiegelden indien de echtscheidingsprocedure nog niet is aangebracht bij de rechtbank.

Stap 4 Indiening verzoekschrift tot echtscheiding

Na ontvangst van de benodigde stukken zal het echtscheidingsverzoek binnen vijf werkdagen in concept aan u worden voorgelegd ter goedkeuring. Nadat u akkoord heeft gegeven zal het echtscheidingsverzoek binnen vijf werkdagen bij de rechtbank ingediend worden. Omdat de echtscheiding op gezamenlijk verzoek wordt ingediend, hoeft u niet op een zitting te verschijnen. De rechtbank zal de echtscheiding uitspreken en een echtscheidingsbeschikking afgeven. De duur van de uitspraak na indiening zal doorgaans 4 weken zijn. Een kopie van de beschikking tot echtscheiding van de rechtbank wordt naar u toegezonden.

Nadat de echtscheiding door de rechtbank is uitgesproken bent u nog niet officieel gescheiden. De scheiding is pas officieel nadat deze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Stap 5 Inschrijven in de registers van de burgerlijke stand

De echtscheiding dient nadat deze is uitgesproken, door de advocaat ingeschreven te worden in de registers van de burgerlijke stand. Hierna is de echtscheiding pas officieel. U dient daarvoor beide een akte van berusting te ondertekenen. Door ondertekening van de akte van berusting geeft u aan akkoord te zijn met de echtscheiding en niet tegen de beschikking in appèl te gaan. Na ontvangst van de akte van berusting van beide huwelijkspartners zal ons kantoor zorgdragen voor de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. Deze inschrijving dient te geschieden uiterlijk 9 maanden nadat de echtscheiding is uitgesproken.

De gemeente zal de echtscheiding inschrijven. De datum van echtscheiding is de datum waarop de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. U bent vanaf die datum definitief gescheiden. U ontvangt van ons kantoor een bewijs van inschrijving van de echtscheiding. Uw echtscheiding is vanaf dat moment afgewikkeld.

Indien u nadat de echtscheiding is afgewikkeld alsnog aanvullende zaken geregeld wilt hebben kunt u ten alle tijden contact opnemen met ons advocatenkantoor in Rotterdam. Uw dossier zal door ons kantoor tenminste vijf jaar worden bewaard.

Heeft u vragen over onze werkwijze of wilt u graag weten wat advocatenkantoor Schuerman voor uw echtscheiding kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons advocatenkantoor in Rotterdam, wij kijken graag met u mee.