Regel uw echtscheiding

snel en efficiënt online

Nu aanvragen

Verloop en duur van de echtscheidingsprocedure

Procedure gezamenlijk echtscheidingsverzoek

Een echtscheidingsprocedure vangt aan met het indienen van een verzoekschrift tot ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. De rechter kan bij een gezamenlijk echtscheidingsverzoek zonder het inplannen van een zitting een beslissing nemen op het verzoek tot scheiding of het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Dit geldt enkel indien er geen sprake is van minderjarige kinderen. In het geval er sprake is van betrokken minderjarige kinderen van 12 jaar of ouder zullen deze door de rechtbank worden opgeroepen om te worden gehoord. U kunt in gezamenlijk overleg met de andere partner en de kinderen besluiten om hier van af te zien. U dient dit schriftelijk aan de rechtbank kenbaar te maken. De rechtbank zal vervolgens na het (indien van toepassing) horen van de minderjarige kinderen de echtscheiding kunnen uitspreken. De echtscheiding dient vervolgens te worden ingeschreven in de huwelijksregisters van de gemeente waar het huwelijk is gesloten. Als het huwelijk is gesloten in het buitenland dient de echtscheiding ingeschreven te worden in het huwelijksregister van de gemeente Den Haag. Pas nadat de echtscheiding is ingeschreven in de huwelijksregisters bent u officieel gescheiden. Bij een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek duurt de procedure ongeveer zes weken vanaf de datum indiening echtscheidingsverzoek. 

Procedure eenzijdig echtscheidingsverzoek

Na indiening van een eenzijdig echtscheidingsverzoek heeft uw echtgenoot, de wederpartij, een termijn van 6 weken om verweer in te dienen tegen het echtscheidingsverzoek. Een afwijkende verweertermijn van 3 maanden geldt indien de woonplaats van uw echtgenoot niet bekend is of indien uw echtgenoot in het buitenland woont. Op verzoek van de wederpartij kan de verweertermijn van 6 weken door de rechter verlengd worden met 4 weken.

Indien de wederpartij het eens is met de verzoeken zoals deze zijn neergelegd in het echtscheidingsverzoek, kan de advocaat van de wederpartij zich namens de verweerder refereren. De rechter zal in dat geval de echtscheiding op een termijn van 4 tot 6 weken uitspreken zonder dat er een zitting plaatsvindt. Dit geldt als er geen minderjarige kinderen boven de 12 jaar betrokken zijn.

Indien er bij de echtscheiding minderjarige kinderen van 12 jaar en ouder betrokken zijn zal de rechter de minderjarige kinderen van 12 jaar en ouder uitnodigen om zich uit te spreken over de afspraken die over kinderen zijn gemaakt. U kunt hiervan afzien in gezamenlijk overleg met uw echtgenoot en de kinderen. U dient de rechtbank hier schriftelijk van op de hoogte te stellen.

Als uw echtgenoot verweer indient tegen het echtscheidingsverzoek welke is ingediend, zal de rechtbank vervolgens een zitting inplannen. Als uw echtgenoot naast het indienen van een verweer jegens uw verzoekschrift tot echtscheiding tevens een zelfstandig verzoek indient tot het treffen van een nevenvoorziening, zal de rechter u de gelegenheid geven binnen 4 weken verweer in te dienen tegen het zelfstandig verzoek.

De rechtbank zal na het verstrijken van de verweertermijn en na ontvangst van een verweerschrift een zitting inplannen. De rechter kan tijdens de zitting nadere toelichting aan partijen vragen over de verzoeken en het verweer. Daarbij hebben de partijen tijdens de zitting de mogelijkheid aanvullend mondeling verweer te voeren met betrekking tot de geschillen. De rechter neemt over het algemeen na de zitting een beslissing over het verzoek tot echtscheiding en over een eventueel verzoek tot kinder- en/of partneralimentatie. De zitting zal ingepland worden op termijn van gemiddeld 6 tot 12 weken. De rechter zal vervolgens een beslissing nemen op het verzoek tot echtscheiding. De schriftelijke uitspraak over de scheiding zal binnen 2 á 4 weken na de zitting volgen. De rechter neemt over het algemeen gelijk een beslissing met betrekking tot een verzoek voor kinder- of partneralimentatie. Beslissingen waarover de rechter zich nog niet voldoende acht voorgelicht zoals over de boedelverdeling of bijvoorbeeld de verblijfplaats van minderjarige kinderen kunnen door de rechter aangehouden worden tot een nadere datum. Afhankelijk van de omstandigheden kan een boedelscheiding of een beslissing op nevenverzoeken tot wel 12 maanden op zich laten wachten.

Wilt u graag meer weten of wenst u advies voor uw echtscheiding? Neem dan vrijblijvend contact op met Schuerman advocaten in Rotterdam, wij kijken graag met u mee.