Regel uw echtscheiding

snel en efficiënt online

Nu aanvragen

Echtscheiding op eenzijdig verzoek

Indien het niet mogelijk is om de echtscheiding gezamenlijk te regelen dienen beide huwelijkspartners zich te wenden tot een aparte advocaat. In eerste instantie zullen wij voor u onderzoeken of u alsnog tot afspraken kunt komen met uw huwelijkspartner. Wij zullen hiervoor uw standpunten kenbaar maken aan de advocaat van uw huwelijkspartner. Ook is het mogelijk een viergesprek in te plannen waarin u beide bijgestaan door uw advocaten en waarin u kunt bekijken voor welke zaken u afspraken overeen kunt komen. Indien het mogelijk blijkt te zijn om door tussenkomst van de advocaten tot afspraken te komen, zullen deze neergelegd worden in een convenant. Na het overeenkomen van een convenant zal door één van de advocaten een echtscheidingsverzoek ingediend worden bij de rechtbank. Aan het echtscheidingsverzoek zal het convenant gehecht worden. Als u afspraken heeft kunnen maken waarmee de echtscheiding is geregeld, zal de andere advocaat aan de rechtbank te kennen geven dat de andere partij het eens is met het echtscheidingsverzoek. De rechtbank zal binnen vier tot zes weken een echtscheidingsbeschikking afgeven. U behoeft hiervoor niet op een zitting te verschijnen.

Indien u helemaal niet tot afspraken kunt komen kunnen wij voor u de echtscheidingsprocedure inzetten op eenzijdig verzoek. Ook is het mogelijk dat uw huwelijkspartner de echtscheiding heeft ingezet op eenzijdig verzoek. Wij kunnen u dan bijstaan en voor u een verweerschrift indienen bij de rechtbank.

De rechtbank zal rekening nemen met de standpunten van beide partijen en een beslissing nemen op de verzoeken van deze partijen. Voordat de rechtbank hiertoe over zal gaan, zal er een zitting ingepland worden. Beide partijen worden uitgenodigd en worden in de gelegenheid gesteld de standpunten mondeling toe te lichten. Indien de rechtbank zich voldoende voorgelicht acht om een beslissing te nemen, zal de rechtbank binnen vier tot zes weken een echtscheidingsbeschikking afgeven. Het kan zijn dat de rechtbank beslissingen op andere verzoeken uitstelt. De rechtbank kan partijen verzoeken meer toelichting te geven over verzoeken. Aan de hand daarvan zal de rechtbank een beslissing nemen of de zaak opnieuw op zitting inplannen.

Indien u het met de beslissing van de rechtbank niet eens bent kunnen wij voor u binnen drie maanden nadat de beschikking door de rechtbank is afgegeven een verzoek indienen bij het gerechtshof. Uw zaak zal dan door het gerechtshof opnieuw worden beoordeeld.

Inschrijving echtscheiding

De echtscheiding dient nadat deze is uitgesproken door de rechtbank ingeschreven te worden in de registers van de burgerlijke stand voordat de echtscheiding officieel is. Beide huwelijkspartners dienen hiervoor een akte van berusting te ondertekenen. Door ondertekening van de akte van berusting geeft u te kennen akkoord te zijn met de echtscheiding en niet tegen de beschikking in appèl te gaan. Na ontvangst van de akte van berusting van beide huwelijkspartners zal ons advocatenkantoor in Rotterdam zorgdragen voor de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. Deze inschrijving moet uiterlijk 9 maanden nadat de echtscheiding is uitgesproken gedaan zijn.

De gemeente zal de echtscheiding inschrijven. De datum van echtscheiding is de datum waarop de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. U bent vanaf die datum definitief gescheiden. U ontvangt van ons kantoor een bewijs van inschrijving van de echtscheiding. Uw echtscheiding is alsdan afgewikkeld.

Indien u nadat de echtscheiding is afgewikkeld nog aanvullende zaken geregeld wilt hebben, kunt u ten alle tijden contact opnemen met ons advocatenkantoor in Rotterdam. Uw dossier zal door ons kantoor tenminste vijf jaar worden bewaard.